Privacy statement in de praktijk/Tharros

Inleiding:

We nemen nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jou rechten met betrekking tot de verwerking van jou persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met roelvonk@yahoo.com

Wie is in de praktijk/ tharros?

In de praktijk/Tharros is een eenmanszaak: in de praktijk/Tharros hulpverlening, kantoorhoudende te (8084PT) 't Harde aan de Vaarbekerweg 7e. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50952307.

In de praktijk/ Tharros is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens  de hoofdverantwoordelijke

Hoe gebruikt in de praktijk/ Tharros jou gegevens?

Hier onder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens over jou verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens we voor dat specifieke doel gebruiken, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door ons worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantbeheer en financiele administratie

Doeleinde: Financiele administratie

Gegevens: Factuuradres

Grondslag: Uitvoeing van de overeenkomst

Bewaartermijn: Wettelijke termijn

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben gegevens van jou in bezit doordat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.


Wat zijn jou rechten?

Onder de Europeese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jou gegevens en de verwerking er van.

Inzage:

je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij ons over je zijn vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen. Je kunt verzoeken dat we je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking:

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van je gegevens te beperken.

Recht van bezwaar:

Als je een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigt belang' van indepraktijk/Tharros of een derde plaats vindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking

Gegevens overdracht

Je hebt het recht om jou persoonsgegevens van indepraktijk/Tharros te verkrijgen. We zullen deze vertrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken:

In alle gevallen waarin de grondslag voor een belaalde gegevensverwerking jou toestemming nodig is, heb je het recht die toestemming in te trekken, dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tharros bepaalde diensten dan niet meer kan leveren.

Reactie door Tharros:

Een verzoek kan verstuurd worden naar roelvonk@yahoo.comindepraktijk/Tharros zal je verzoek dan zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet langer dan één maand nadat indepraktijk/Tharros een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien indepraktijk/Tharros je verzoek afwijst zullen wij dat in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat indepraktijk/Tharros verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je regelmatig dit Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen

Waar kan je terecht met klachten en/of vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop indepraktijk/Tharros je gegevens gebruikt, dan kun je een mail sturen naar roelvonk@yahoo.comOok als je een klacht hetb over de manier waarop indepraktijk/Tharros je gegeevens verwerkt kun je een mail sturen naar roelvonk@yahoo.comDaarnaast kun je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.:

Een verzoek kan verstuurd worden naar roelvonk@yahoo.com

Indepraktijk/Tharros zal je verzoek dan zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet langer dan één maand nadat een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien je verzoek afgewezen wordt zullen wij dat in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat indepraktijk/Tharros verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je regelmatig dit Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen

Waar kan je terecht met klachten en/of vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop we je gegevens gebruiken, dan kun je een mail sturen naar roelvonk@yahoo.com

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop we je gegevens verwerken kun je een mail sturen naar roelvonk@yahoo.com

Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.